Algemene voorwaarden

ANVR
Marathons International (een activiteit van GI Travel, KvK 24396768) is aangesloten bij de ANVR.

De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden 2021 tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Deze ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR brochure 2021 “Alles wat je moet weten als je op reis gaat”. De brochure bevat naast de ANVR-Reizigersvoorwaarden ook andere belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dien je aan te vinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden, overige ANVR-informatie en de boekings-en betalingsinformatie.

Aanvullende voorwaarden Marathons International
De navolgende bepalingen (Aanvullende voorwaarden Marathons International) zijn door Marathons International/GI Travel zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken. Klik hier voor de betalings- en annuleringsvoorwaarden.

Minimum deelname reis
Per reis is een minimum aantal deelnemers vastgesteld. Dit minimum aantal is per reis vermeld bij de boekingsvoorwaarden op deze website. Je wordt uiterlijk 6 weken voor vertrek door ons geïnformeerd indien de reis onverhoopt niet door gaat of wanneer deze als individuele reis wordt aangeboden.

Reisdocumenten
Je dient er zelf voor te zorgen bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van alle benodigde documenten. Daartoe dien je tijdig na te gaan of de eerder verkregen informatie nog correct is. Deelnemers die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten, dienen bij hun ambassade of consulaat na te gaan welke reisdocumenten voor hen benodigd zijn.

Voor deelnemers met een Nederlandse nationaliteit is geen visum nodig voor de Verenigde Staten. Wel heb je een ESTA-goedkeuring nodig. Deze toestemming dien je zelf uiterlijk 72 uur voor vertrek vanuit Nederland aan te vragen via de officiële website van de Amerikaanse regering. Zonder ESTA-goedkeuring is het niet mogelijk naar de Verenigde Staten te reizen.

Gezondheidsvoorschriften
Voor onze bestemmingen gelden mogelijk adviezen, respectievelijk voorschriften op het gebied van gezondheid. Voor informatie verwijzen wij je naar je huisarts, GGD, het Ministerie van Volksgezondheid of www.lcr.nl.

Toeslagen inclusief
Alle op onze website vermelde prijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen, brandstoftoeslagen, veiligheidstoeslagen en lokale belastingen. Marathons International behoudt zich het recht voor eventuele tussentijdse verhogingen van deze kosten netto, dus zonder opslag, door te berekenen. Dit gebeurt alleen indien deze kosten bij het vaststellen van de reissom nog niet bekend waren. Zie ook artikel 5 van de reisvoorwaarden. De reissom kan bijvoorbeeld worden verhoogd door verdere stijging van de brandstofkosten.

Klachten
– Tijdens de reis
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor dien je je – in deze volgorde – te melden bij:

 1. bij de betrokken dienstverlener (hotel, luchtvaartmaatschappij, etc.)
 2. bij de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is
 3. bij Marathons International

Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, worden gemeld bij Marathons International. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, kun je deze bij Marathons International, in de vorm van een klacht, laten registreren (klachtrapportage). Op deze website en bij je reisbescheiden vind je de contactgegevens en bereikbaarheid van de betrokkenen. Indien je als reiziger je niet aan de meldingsplicht en de registratie van de klacht op de door Marathons International aangegeven wijze hebt voldaan, en Marathons International daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan het eventuele recht op schadevergoeding (gedeeltelijk) komen te vervallen.

– Na de reis
Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze worden ingediend. Indien beschikbaar voeg je als reiziger een kopie van het klachtrapport daarbij.

Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij Marathons International te worden ingediend. Indien je als reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in behandeling genomen, tenzij je als reiziger redelijkerwijs geen verwijt treft.

Marathons International zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven.

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Marathons International (een activiteit van GI Travel, KvK 24396768) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds
Marathons International (een activiteit van GI Travel, KvK 24396768) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
– (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

ANVR Touringcarclassificatie
ANVR-organisatoren van busreizen hebben afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de touringcars standaard vast te leggen. Er is een onderscheid tussen Tourist Class, Comfort Class en Royal Class. Kijk voor specifieke verschillen op www.sktb.nl/classificaties/

Roken in de bus
ANVR-organisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er gelegenheid om tijdens de stops te roken.

Better holidays
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijding kindersekstoerisme
Wij steunen actief de ANVR en ECPAT/Defence for children in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen je uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl
Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

Green Seat
Bij verre reizen en vakanties wordt veelal gebruik gemaakt van vervoer per vliegtuig. De uitstoot van vliegtuigen is echter schadelijk voor het milieu. Gelukkig is er een mogelijkheid om CO2 neutraal te vliegen. Daarom steunt GI Travel (Marathons International is een activiteit van GI Travel) GreenSeat. Deze organisatie biedt je de mogelijkheid de schadelijke uitstoot van je vliegreis te compenseren door de aanplant en bescherming van bossen wereldwijd. Zo kun je op een eenvoudige wijze een bijdrage leveren aan het tegengaan van het klimaatprobleem en ook meteen de prachtige natuur op aarde in stand houden. Je wilt immers toch ook in de toekomst genieten van alle verre bestemmingen? Wil je meer weten of een bijdrage leveren, kijk dan op www.greenseat.nl.

Wettelijke informatie
De combinatie van reisdiensten die je wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Bijgevolg kun je aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Wij zijn ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Wij beschikken ook over de wettelijke verplichte bescherming om je terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval wij insolvent worden. Meer informatie over basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302.

Algemene actievoorwaarden winacties Marathons International

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op Marathons International social media hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
  1. Eenmalige deelname per persoon.
  1. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 3. Medewerkers van Marathons International zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 4. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 5. Marathons International is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Marathons International nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Marathons International is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

Onze specialisten

Manouk

Teamlead

Mary-Alice

Back Office Specialist

Marja

Project manager

Mari

Foto- en videograaf